درباره ما

As the Behavioral Health Administrative Services Organization (BH-ASO) for Washington, Carelon Behavioral Health is responsible for behavioral health crisis services for all individuals, regardless of their insurance status or income level, in three regions:

Carelon Behavioral Health is also responsible for additional non-crisis services for low-income individuals who lack insurance coverage. The BH-ASO structure is part of the Washington Health Care Authority’s Fully Integrated Managed Care (FIMC) model, which seeks to bring whole-person, integrated care to Washington’s Medicaid population (Apple Health).

مشتریان اپل هلث کلیه خدمات بهداشت جسمی ، بهداشت روانی و اختلال در مصرف مواد را در برنامه سلامتی Apple دریافت می کنند.

Read more about Carelon Behavioral Health’s role as the regional بهداشت رفتاری ASO.