ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ.
 
ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 
 • ਉੱਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: 800-852-2923

 • ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: 800-626-8137

 • ਪਿਅਰਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: 800-576-7764

ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ
 • ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
 • ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
 • ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ
 • ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲਭਣਾ
 • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ
 • ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਣਾ
 • ਚਿੰਤਾ ਜ ਚਿੜ ਮਹਿਸੂਸ
 • ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ

988 ਸਰੋਤ

ਕੋਵਿਡ -19 ਸਰੋਤ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

Carelon Behavioral Health can help you get care for mental health and substance use issues.

ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ.

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ-ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
 • ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
 • Within available resources and when medical necessity is met, Carelon Behavioral Health may give more outpatient or residential substance use disorder and/or mental health services.
 • ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲਾਕ ਗਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਜਿਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮਉੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਅਤੇ ਪਿਅਰਸ ਕਾਉਂਟੀ.
 • To ask about these services, call Carelon Behavioral Health at 855-228-6502.

ਐਪਲ ਸਿਹਤ (ਮੈਡੀਕੇਡ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਮੋਲੀਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਂਬਰ: ਕਾਲ ਕਰੋ 800-869-7165
 • ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਕਾਲ ਕਰੋ 866-418-1009
 • ਅਮੀਰਗ੍ਰਾੱਪ ਮੈਂਬਰ: ਕਾਲ ਕਰੋ 800-600-4441 (ਟੀਟੀਵਾਈ 711)
 • ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਕੇਅਰ ਮੈਂਬਰ: ਕਾਲ ਕਰੋ 877-644-4613
 • ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਂਬਰ: ਕਾਲ ਕਰੋ 877-542-8997

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਲੋਕਪਾਲ

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your behavioral health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

 • ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਕਲਾਰਕ, ਸਕਾਮਾਨੀਆ, ਅਤੇ ਕਲਿਕਿਟ ਕਾਉਂਟੀਜ਼), ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਮਬਡਸ ਡੇਵਿਡ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ 509.434.4951 'ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Southwestern@obhadvocacy.org.
 • ਉੱਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਚੇਲਾਨ, ਡਗਲਸ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਅਤੇ ਓਕਾਨੋਗਨ ਕਾਉਂਟੀਜ਼), ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Northcentral@OBHAdvocacy.org; ਐਡਵੋਕੇਟ TBD ਹੈ।
 • ਪਿਅਰਸ ਕਾਉਂਟੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਮਬਡਸ ਕਿਮ ਓਲੈਂਡਰ ਨਾਲ 253.304.7355 'ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Piercecounty@OBHAdvocacy.org.