Indibidwal at Mga Pamilya

Ang krisis sa kalusugan ng pag-iisip o paggamit ng sangkap ay maaaring mangyari sa maraming kadahilanan. Minsan maaari itong mangyari nang walang malinaw na dahilan. Humingi ng tulong kung nag-aalala ka tungkol sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay.
 
Tumawag sa iyong lokal na numero ng krisis upang makipag-usap sa isang tagapayo. Maaari ka nilang gabayan. Magagamit ito nang walang gastos 24 na oras sa isang araw.
 
 • Hilagang Gitnang Washington: 800-852-2923

 • Timog-Kanlurang Washington: 800-626-8137

 • Pierce County Washington: 800-576-7764

Karaniwang Mga Palatandaan para sa Pag-aalala Kabilang:

 • Pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa pananakit o pagpatay sa sarili o sa iba
 • Naghahanap ng baril, tabletas, o ibang paraan upang patayin ang sarili
 • Pakikipag-usap o pagsusulat tungkol sa kamatayan, namamatay, o pagpatay sa sarili
 • Parang walang pag-asa
 • Galit na galit o naghahanap ng paghihiganti
 • Kumilos nang walang ingat o gumagawa ng hindi ligtas na mga aktibidad
 • Nakaramdam ng nakakulong, tulad ng walang makalabas
 • Pagdaragdag ng alkohol o paggamit ng droga
 • Humihila palayo sa mga kaibigan at pamilya
 • Nararamdamang nag-aalala o naiirita
 • Nagkakaproblema sa pagtulog o pagtulog sa lahat ng oras

Maraming Mapagkukunan

988 Mga Mapagkukunan

Mga mapagkukunan ng COVID-19

Pag-access sa Mga Serbisyo

Carelon Behavioral Health can help you get care for mental health and substance use issues.

Mag-click sa rehiyon sa ibaba upang makita ang isang listahan ng mga mapagkukunan, tulad ng pangangalagang pangkalusugan sa pag-uugali, transportasyon, at pabahay.

Mga Serbisyong Hindi Krisis para sa Mga May Mababang Kita, Walang Insurance, at Hindi Makakuha ng Medicaid

 • Ang pagsusuri sa kalusugan ng kaisipan at paggamot para sa mga hindi sinasadyang nakakulong o sumasang-ayon sa isang pangako sa kanilang sarili
 • Gumagamit ng paggamot ang residensyal na sangkap para sa mga nakakulong nang hindi sinasadya
 • Ang panggagamot sa kalusugan ng isip o gamot sa paggamit ng paggamot ay gumagamit ng paggamot, alinsunod sa isang Hindi gaanong Pinipigilan na Alternatibong utos ng hukuman
 • Within available resources and when medical necessity is met, Carelon Behavioral Health may give more outpatient or residential substance use disorder and/or mental health services.
 • Ang mga serbisyong pinondohan sa pamamagitan ng pagbibigay ng block ng paggamit ng sangkap ay magagamit sa mga buntis at post-partum na kababaihan bilang pangunahing populasyon. Mag-click dito upang tingnan kung ano ang sakop sa plano ng pagbibigay ng block Timog-KanluranHilagang Gitnang, at County ng Pierce.
 • To ask about these services, call Carelon Behavioral Health at 855-228-6502.

Mga Serbisyong Hindi Krisis para sa Mga Kasapi ng Apple Health (Medicaid)

 • Mga kasapi sa pangangalaga ng kalusugan sa Molina: Tumawag 800-869-7165
 • Community Health Plan ng mga miyembro ng Washington: Tumawag 866-418-1009
 • Mga miyembro ng Amerigroup: Tumawag 800-600-4441 (TTY 711)
 • Mga miyembro ng Coordinated Care: Tumawag 877-644-4613
 • Mga miyembro ng United Healthcare: Tumawag 877-542-8997

Ombudsman sa Kalusugan ng Ugali

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your behavioral health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

 • Timog-Kanlurang Washington (Clark, Skamania, at Klickitat Counties), mangyaring makipag-ugnayan sa Ombuds David Rodriguez sa 509.434.4951 o sa pamamagitan ng email sa Southwestern@obhadvocacy.org.
 • Hilagang Gitnang Washington (Chelan, Douglas, Grant, at Okanogan Counties), mangyaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng email sa Northcentral@OBHAdvocacy.org; Ang tagapagtaguyod ay TBD.
 • County ng Pierce, mangyaring makipag-ugnayan sa Ombuds Kim Olander sa 253.304.7355 o sa pamamagitan ng email sa Piercecounty@OBHAdvocacy.org.