ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

When accessing behavioral health services through Carelon Behavioral Health, Washington residents have the following rights:

 • ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ, ਸਥਾਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਇਕਾਂਤ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ
 • ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ appropriateੁਕਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
 • ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
 • ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ)
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ
 • ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਇੱਕ ਅਗਾ advanceਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
 • ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
 • ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ (ਨਿਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ
 • ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ http://www.hhs.gov/ocr

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਓਮਬਡਸ

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your mental health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

To report suspected Medicaid fraud and abuse, please contact the Carelon Behavioral Health Director of Program Integrity:

 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 757-744-6513 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ.
 • ਗੁਪਤ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ 757-459-7589.
 • ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Program.IntegrityReferrals@carelon.com
 • ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ:
  • ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ
   ਨੋਰਫੋਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
   240 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸੂਟ 100
   ਨੋਰਫੋਕ, VA 23502
 • ਟੋਲ ਫੀਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਰੋਕੂ ਹੌਟਲਾਈਨ 888-293-3027 ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ.