Quyền và trách nhiệm của bạn

When accessing behavioral health services through Carelon Behavioral Health, Washington residents have the following rights:

 • Được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá
 • Để được bảo vệ quyền riêng tư của bạn
 • Để giúp phát triển một kế hoạch chăm sóc với các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn
 • Tham gia vào các quyết định liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn
 • Để nhận các dịch vụ ở một địa điểm dễ tiếp cận
 • Để yêu cầu thông tin về tên, vị trí, số điện thoại và ngôn ngữ cho các cơ quan địa phương
 • Không bị tách biệt hoặc bị gò bó
 • Nhận các dịch vụ phù hợp với lứa tuổi và văn hóa
 • Được cung cấp thông dịch viên được chứng nhận và tài liệu dịch miễn phí cho bạn
 • Để hiểu các lựa chọn điều trị có sẵn và các lựa chọn thay thế
 • Từ chối bất kỳ phương pháp điều trị được đề xuất nào
 • Nhận dịch vụ chăm sóc không phân biệt đối xử với bạn (ví dụ: tuổi tác, chủng tộc, loại bệnh tật)
 • Không bị bóc lột hoặc quấy rối tình dục
 • Để nhận được giải thích về tất cả các loại thuốc được kê đơn và các tác dụng phụ có thể xảy ra
 • Để đưa ra chỉ thị trước nêu rõ các lựa chọn và sở thích của bạn đối với việc chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Để nhận được các dịch vụ chất lượng cần thiết về mặt y tế
 • Để nộp đơn khiếu nại
 • Để nộp đơn kháng cáo dựa trên Thông báo Hành động bằng văn bản
 • Để nộp đơn yêu cầu một phiên điều trần hành chính (công bằng)
 • Để yêu cầu và nhận một bản sao hồ sơ y tế của bạn và yêu cầu thay đổi. Bạn sẽ được thông báo chi phí sao chép.
 • Không bị trả thù
 • Bạn cũng có thể liên hệ với Văn phòng Quyền Dân sự để biết thêm thông tin tại http://www.hhs.gov/ocr

Thanh tra sức khỏe tâm thần

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your mental health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

Lừa đảo và Lạm dụng

To report suspected Medicaid fraud and abuse, please contact the Carelon Behavioral Health Director of Program Integrity:

 • Trực tiếp bằng cách gọi 757-744-6513.
 • Bằng fax bí mật tới 757-459-7589.
 • Qua email tại Program.IntegrityReferrals@carelon.com
 • Bằng cách gửi thư quan tâm đến:
  • Đường dây nóng về Tuân thủ và Đạo đức
   Trung tâm điều hành Norfolk
   240 Corporate Boulevard, Suite 100
   Norfolk, VA 23502
 • Bằng cách gọi nặc danh đến Đường dây nóng Phòng chống Lừa đảo và Lạm dụng tính phí 888-293-3027.