Tiếp xúc

DỊCH VỤ KHỦNG HOẢNG

If you or a loved one is having a mental health or substance use emergency, you can call and speak to a counselor. Call 24 hours a day, 7 days a week.

Đường Khủng hoảng Tây Nam Washington (Các hạt Clark, Skamania và Klickitat)

  • 800-626-8137 | TTY 866-835-2755

Đường dây Khủng hoảng Bắc Trung tâm Washington (Các hạt Chelan, Douglas, Grant và Okanogan)

  • 800-852-2923 | TTY 855-644-7361

Đường dây khủng hoảng Washington County

  • 800-576-7764 | TTY 711

Các câu hỏi khác

If you need to reach Carelon Behavioral Health for an administrative issue or question, please contact us below between 8:30 a.m. and 5 p.m.:

  • Điện thoại: 855-228-6502
  • Fax: 855-677-7674
  • Address:  Carelon Behavioral Health, 10116 36thứ tự Ave Ct, SW, Suite 304 Lakewood, WA 98499
  • Nếu bạn muốn yêu cầu tài liệu hoặc cần hỗ trợ với dịch vụ dịch thuật hoặc phiên dịch cho những tài liệu này, vui lòng gửi email BehavorialHealth_WAASO@carelon.com.

Đối với nhà cung cấp

If you have any questions regarding credentialing and contracting, please contact Carelon Behavioral Health’s National Provider Service Line at 800-397-1630 or email Provider Relations directly at Provider.inquiry@carelon.com.